Jump to English version

Jump to RESULTS

 Miniature 2014

Kranj, Slovenija

______________________________________________________________

Tema A: Rdeče

Tema B: Splošna

 original znak za Miniature 2012 corel.cdrdownload: Razpis in prijavnica Miniature 2014

 

FZS

Fotografska zveza Slovenije

03/2014

ILFIAP

Federation International de l’Art Photographique

2014/209

FDJP 100LET

 

 

Žirija:

Marcello Materassi, EFIAP/g, Italy

Ana Šišak, MF-FZS, EFIAP, Slovenia

Laszlo Juhasz, EFIAP, Hungary

 

Reserve

Darinka Mladenovič, MF-FZS, EFIAP, Slovenia

 

 

Koledar prireditve:

 

Sprejem del: …………………..20.sep.2014

Žiriranje: ………………………3./4. okt.2014

Obvestilo o žiriranju: ……..19. okt.2014

Odprtje razstave: ……………..6. nov.2014

Vračanje del: …………………..15. jan.2014

Pošiljanje katalogov: ……….15. jan.2015

 

 

Predsednik org. odbora:

 

Vladimir Kraljič

kraljic.vladimir@gmail.com

 

Predsednik društva:

Vasja Doberlet

vasja.doberlet@gmail.com

 

Pogoji sodelovanja:

 

 1. Na natečaju, ki je v skladu s pravili Mednarodne zveze za fotografsko umetnost (FIAP) in Fotografske zveze Slovenije (FZS), lahko sodelujejo fotografi vsega sveta.
 2. Natečaj ima dve temi:
  A.         Rdeče
  B.         Splošna
 3. Vsak udeleženec lahko sodeluje s črno-belimi ali barvnimi fotografijami in sicer s štirimi na posamezno temo.
 4. Poslane fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega, za kar ta tudi prevzema vso odgovornost.
 5. Format fotografij mora biti 7×10, 10×7 ali 10×10 cm. Fotografije drugih formatov bo organizator izločil iz ocenjevanja. Končni izdelek mora biti narejen na fotografski papir. Zaželeno, ni pa obvezno naj avtorji dodajo še CD s poslanimi slikami 300 dpi 10 cm.
 6. Vsaka posamezna fotografija mora biti prilepljena na podlago velikosti 20×20 cm in ne debelejšo od 1 mm. Fotografije bodo vstavljene v enotne okvirje paspartujem, zato vaša podlaga ne bo vidna. Glejte spodnja navodila!
 7. Dela naj bodo na hrbtni strani opremljena z zaporedno številko, imenom avtorja, njegovim FIAP razstavljalskim naslovom in naslovom fotografije, ki mora biti napisan ali v slovenščini in/ali v enem od uradnih jezikov FIAP (angleški, francoski, nemški, španski). Naslov fotografije skupaj s presledki ne sme presegati 20 znakov.
 8. Vsak udeleženec mora pošiljki priložiti izpolnjeno prijavnico Razpis in prijavnica Miniature 2014. Številke na prijavnici se morajo ujemati s številkami na fotografijah.
 9. Na prijavnici mora biti napisan tudi točen naslov za vračanje. V primeru nečitljivo napisanih naslovov organizator ne sprejema odgovornosti za netočno vračilo pošiljke.
 10. Za avtorje z naslovom v Sloveniji znaša pristojbina 10€ pri sodelovanju na eno temo ali na obe temi. S pristojbino bomo krili stroške tiskanja kataloga in vračanja del. Za avtorje izven Slovenije znaša pristojbina za eno ali obe temi 15€. Katalog, ki je pri FIAP prejel 4* ima objavljeno vsaj eno delo vsakega uspešnega avtorja.
 11. Fotografije, za katere ne bo plačana kotizacija ne bodo niti žirirane niti vrnjene avtorjem. Fotografije, ki ne bodo ustrezale predpisanim formatom in ne bodo nalepljene na predpisano podlago ne bodo žirirane.
 12. Fotografije skupaj s prijavnico in pristojbino pošljite na naslov: Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj, p.p. 193,
  SI – 4001 KRANJ,               SLOVENIJA
 13. Na pošiljki, v embalaži primerni za vračanje, naj bo oznaka: Fotografije za razstavo.
 14. Organizator bo z deli ravnal pazljivo, ne prevzema pa odgovornosti za morebitne poškodbe ali izgubo med pošiljanjem.
 15. Organizator lahko poslana dela uporabi za nekomercialno promocijo oziroma predstavitev razstave v medijih in katalogu. Če se avtor s tem ne strinja, naj to napiše na prijavnici.
 16. Za najboljša dela na vsako temo bodo ob odprtju razstave za obe temi podeljene zlata, srebrna, bronasta medalje FIAP, FZS in Janez Puhar ter 6 častnih znakov FIAP. V Puharjevem letu bo v kategoriji »splošna« podeljena še zlata medalja Janez Puhar za najboljši portret. Vsak udeleženec lahko na eno temo dobi samo eno nagrado. Najboljši avtor na razstavi bo prejel zlato medaljo Janez Puhar in posebno modro FIAP značko. Odločitev žirije je dokončna in nepreklicna.
 17. Izidi žiriranja bodo objavljeni na spletni strani fotografskega društva Janez Puhar Kranj (http//www.fotodrustvo-kranj.si). Vsak udeleženec prejme katalog razstave in obvestilo o žiriranju po elektronski ali redni pošti.
 18. Sodelovanje na razstavi pomeni, da avtor sprejema pravila, ki jih postavlja organizator.

 

 

Navodila za montažo slike na podlago

montaža

 

Print

P R I J A V N I C A  –  A P P L I C A T I O N    F O R M

download: Razpis in prijavnica Miniature 2014

 


English version

 

 

Miniature 2014

Kranj, Slovenia

______________________________________________________________

Theme A: Red

Theme B: General

 

 original znak za Miniature 2012 corel.cdr download:Entry Conditions and form Miniature 2014

 

FZS

Photographic Federation of Slovenia

03/2014

 ILFIAP

Federation International de l’Art Photographique

2014/209

 JP glava dopisa angl verz 100 let crop

 

 Jury:

Marcello Materassi, EFIAP/g, Italy

Ana Šišak, MF-FZS, EFIAP, Slovenia

Laszlo Juhasz, EFIAP, Hungary

 

Reserve

Darinka Mladenovič, MF-FZS, EFIAP, Slovenia

 

 Calendar:

 

Closing Date: …………………..20nd Sep.2014

Judging Dates: ………………3rd/4th Oct.2014

Reports posted: ………………19th. Oct.2014

Exhibition Opening: …………..6th Nov.2014

All entries returned: …………15th. Jan.2015

Catalogues mailed: …………..15th Jan.2013

 

President of the organizing comitee:

 

Vladimir Kraljič

kraljic.vladimir@gmail.com

 

Club Chairman:

Vasja Doberlet

vasja.doberlet@gmail.comt

 

Conditions of Entry:

 

 1. The Slovenian salon of photography, is organized in compliance with the FIAP rules (Federation Internationale de l’Art Photographique), and Photographic Society of Slovenia (FZS) is open to participants from all countries.
 2. The salon includes two themes:
  A.             Red
  B.            General
 3. Each participant may enter a maximum of four monochrome or colour photographs in theme A and/or a maximum of four monochrome or colour photographs in theme B.
 4. Entrants must own copyright of all photographs entered.
 5. Prints entered should comply with one of the following formats: 7×10 cm, 10×7 cm or 10x10cm. Any other formats shall automatically be eliminated from the competition. All final prints must be made on photographic paper. The authors are asked, but it is not obligatory, to add to the parcel also a CD with all sent images resolution 300 dpi and 7×10 cm, 10×7 cm or 10x10cm.
 6. Each print must be mounted on a 20x20cm background, not thicker than 1 mm. Photographs will be inserted into standard frames with passe-partout prepared in advance so that individual background is not visible. (see instructions below)
 7. Please provide the following information on the back of each photograph: the successive number of the photograph, the author and his/her FIAP title and miniature title written in either Slovene and/or one of the FIAP official languages (English, French, German, Spanish). The title of the work should have maximum 20 characters, including spaces.
 8. Each participant should include a completed application form Entry Conditions and form Miniature 2014 with his/her work. Application numbers must match the numbers written on the photographs. Please include a correct return address so the photographs may be returned. The organisers accept no responsibility for incorrect deliveries as a result of illegible addresses.
 9. Fee for participation is for one or for both themes 15 € or 23US$ for authors from abroad and for authors with return address in Slovenia the entry fee is 10€. This fee covers return postage and catalogue production. Previous catalogue received four stars at FIAP and each accepted author was/will be presented with one image in the catalogue.

10. Submission without fee will not be judged nor returned to the author. Unmounted prints or photographs that will not fit the required format will not be judged.

11. Photographs including the application form and appropriate fee should be sent to: Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj, p.p. 193, SI – 4001 KRANJ, SLOVENIA

12. Packaging suitable for return use should be marked as follows: Photographs for exhibition only. No commercial value. To be returned to sender.

13. The organizers will take all possible care when handling photographs but cannot accept liability for any potential damage during mail transport or if the photographs accidentally get lost in the post.

14. The organizers will have the right to reproduce all or part of the entered material free of charge for non-commercial publication for promotional purposes and/or display in media related to the exhibition and in the catalogue. If the author objects to this he/she should specify so on the application form.

15. On the opening day the winning works from each category will be awarded gold, silver and bronze FIAP, FZS and Janez Puhar medals and six honorary FIAP mentions. Special Janez Puhar gold medal will be awarded to best portrait in general theme (B) Each participant shall be limited to one award per category. The best author at the salon will receive golden Medal Janez Puhar and blue FIAP badge. The jury’s decision is final and irrevocable.

16. The results will be published on the Janez Puhar website (http://www.fotodrustvo-kranj.si). Each participant will receive an exhibition catalogue and final results either via e-mail or by post.

17. By participating in the exhibition the author automatically accepts the rules set by the organizers.

 

 

 

 

Instructions for mounting the photographs

montaža

 

Print

 

P R I J A V N I C A  –  A P P L I C A T I O N    F O R M

download:Entry Conditions and form Miniature 2014
RESULTS

RESULTS OF MINIATURE 2014

MINIATURE 2014 Resultati / Results

 

Dragi fotografi hvala za Vašo udeležbo na razstavi MINIATURE 2014. V nadaljevanju boste našli seznam nagrajenih in sprejetih fotografij na našem salonu.

Prosim preglejte če so Vaša imena in naslovi slik pravilno napisani. Če odkrijete kakšno napako jo prosim sporočite na vasja.doberlet@gmail.com .

Tisti, ki niste poslali Vaših slik skupaj s CD-jem prosimo, da nam pošljete JPG za označeno sliko, da jo bomo lahko vnesli v katalog. V kolikor nam

je ne pošljete bomo prisiljeni slike skenirati in njihova kakovost bo zanesljivo slabša. Je tudi v Vašem interesu, da to storite.

Velikost filov naj bo 300 dpi in 10 cm po daljši strani.

Čestitam vsem uspešnim avtorjem!

Vasja Doberlet, predsednik Fotografskega društva Janez Puhar Kranj

 

Dear authors thank you for your participation at the MINIATURE 2014 salon. On the following lines there are the names of successful authors and titles of their works.

Please check the names and titles and let us know if there are some spelling mistakes. I you find any please send us your remarks to the mail vasja.doberlet@gmail.com .

Those authors who did not send us the CD with the images, as we asked in entry conditions, we kindly ask again to send the JPGs of blue indicated pictures.

We plan to put them into the catalogue and if we will scan them they will not be as good as they could be if we will use your file. Please send the JPG files by the October the 14th– thanks.

The size of file should be 300 dpi and 10 cm along longer side

Congratulations to all successful authors!

Vasja Doberlet, chairman of Janez Puhar Photo Society Kranj

 

       
Modra značka FIAP in zlata medalja Janez Puhar za najboljšega avtorja / Blue FIAP badge and gold medal Janez Puhar for the best autor      
       
CATHY ROBERTS, EFIAP/b VELIKA BRITANIJA / GREAT BRITAIN DANCE IMPRESSIONS:RED DRESS FZS Gold
    POPPIES  
    POPPY  
    THREE TREES  
    LONE TREE ON THE HILL  
       
Zlata medalja Janez Puhar za najboljši portret / Golden medal Janez Puhar for best portrait on the exhibition      
       
HUYNH VO THI, AFIAP VIETNAM / VIETNAM LIVING IN RED Janez Puhar Gold
       
Nagrade tema A / Awards Theme A      
       
VESNA ŠPOLJAR HRVAŠKA / CROATIA RAIN FIAP Gold
RIA PETRIDOU CIPER / CYPRUS WAITING ROSES FIAP Silver
PETER WAGNER NEMČIJA / GERMANY IBIS FIAP Bronze
CATHY ROBERTS, EFIAP/b VELIKA BRITANIJA / GREAT BRITAIN DANCE IMPRESSIONS:RED DRESS FZS Gold
ANDREJA PEKLAJ, AFIAP,MF FZS SLOVENIJA / SLOVENIA DEKLICA FZS Silver
BLAŽ JANEŽIČ SLOVENIJA / SLOVENIA MEHURČKI 221 /BUBBLES 221 FZS Bronze
MARJAN CIGOJ, EFIAP/s SLOVENIJA / SLOVENIA FIZENS 3 Janez Puhar Gold
PETER ROLL MADŽARSKA / HUNGARY SEDUCTION Janez Puhar Silver
IVO BORKO, EFIAP/g SLOVENIJA / SLOVENIA LATE AFTERNOONS WALK Janez Puhar Bronze
JUERGEN POELL, AFIAP NEMČIJA / GERMANY JENNY 4762 FIAP HM
SANDRA UPE-VAAGE NORVEŠKA / NORWAY RUNNER FIAP HM
ROK GODEC, EFIAP/S, KM FZS SLOVENIJA / SLOVENIA NEKEGA ZIMSKEGA DNE FIAP HM
DORIS JUG CIGOJ SLOVENIJA / SLOVENIA MEGLICE T FIAP HM
JOHN WHITE, EFIAP/s VELIKA BRITANIJA / GREAT BRITAIN POURING IRON FIAP HM
       
Nagrade tema B / Awards Theme B      
       
GALIP CETINER, AFIAP TURČIJA / TURKEY TRANQUILITY FIAP Gold
SIMON KREJAN, F1 FZS SLOVENIJA / SLOVENIA POJOČA TRAVICA FIAP Silver
MIHAILS IGNATS, AFIAP LATVIJA / LATVIA ON THE FIELD FIAP Bronze
LE CONG BINH, AFIAP VIETNAM / VIETNAM ROAD HOME FZS Gold
STEFFEN JUNG NEMČIJA / GERMANY FRONTAL FZS Silver
JOSEF BRUHIS IZRAEL / ISRAEL ON THE MOVE FZS Bronze
BOGDAN KRALJ, AFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA OČALA Janez Puhar Gold
DRAGAN PROLE, EFIAP/g BOSNA IN HERCEGOVINA / BOSNIA AND HERZEGOVINA RAFTING 16 Janez Puhar Silver
JASIM SULJANOVIČ SLOVENIJA / SLOVENIA BLED Janez Puhar Bronze
MATO ZEMAN HRVAŠKA / CROATIA FIELDS IN PODRAVINA FIAP HM
PIERFRANCESCO BARONI, EFIAP/s ITALIJA / ITALY THE VIOLINIST FIAP HM
MILAN JAZBEC, AFIAP, F1 FZS SLOVENIJA / SLOVENIA GREEN GUARD FIAP HM
DAVID LAVRENČIČ SLOVENIJA / SLOVENIA SREČANJE FIAP HM
ŽARKO PETROVIČ, AFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA NAD OBLAKI-V1 FIAP HM
ZOLTAN BISAK, F1FSS SRBIJA / SERBIA MAN IN THE BOAT FIAP HM
       
       
Sprejeta dela tema A / Accepted works theme A      
       
ANDREAS KUEN AVSTRIJA / AUSTRIA NOT STOP  
THOMAS RADISLOVICH, AFIAP AVSTRIJA / AUSTRIA DIVING TOMATO  
MARC VAN DEUN, EFIAP /G BELGIJA / BELGIUM MARKET  
MILORAD KASCELAN, EFIAP BOSNA IN HERCEGOVINA / BOSNIA AND HERZEGOVINA EXIT B 12  
MILORAD KASCELAN, EFIAP BOSNA IN HERCEGOVINA / BOSNIA AND HERZEGOVINA OLD MACHINE 5  
MIRSAD MUJANOVIĆ, AFIAP BOSNA IN HERCEGOVINA / BOSNIA AND HERZEGOVINA RED IN THE FOG  
DRAGAN PROLE, EFIAP/g BOSNA IN HERCEGOVINA / BOSNIA AND HERZEGOVINA LADY AND CYCLISTS  
DRAGAN PROLE, EFIAP/g BOSNA IN HERCEGOVINA / BOSNIA AND HERZEGOVINA SHADOW IN THE JUMP  
DEJAN SELAKOVIĆ, AFIAP BOSNA IN HERCEGOVINA / BOSNIA AND HERZEGOVINA REFLEX1  
RIA PETRIDOU CIPER / CYPRUS WOMAN IN RED  
RIA PETRIDOU CIPER / CYPRUS WAITING ROSES FIAP Silver
PENTI PITKӒLAHTI, EFIAP FINSKA / FINLAND SMALL AND RED  
CHRISTOS KIDONIS GRČIJA / GREECE IN THE FISH SHOP  
VESNA ŠPOLJAR HRVAŠKA / CROATIA RAIN FIAP Gold
MATO ZEMAN HRVAŠKA / CROATIA WITH RED UMBRELLA  
ROBERTO BARONI, EFIAP ITALIJA / ITALY VENETIAN MASK  
PIERFRANCESCO BARONI, EFIAP/s ITALIJA / ITALY BOIJMANS MUSEUM  
ERNESTO FRANCINI ITALIJA / ITALY SWALLOW ALWAYS RETURNS  
ERNESTO FRANCINI ITALIJA / ITALY HUMMINGBIRD AND FLOWER  
GIUSEPPE TOMELLERI, M-FIAP ITALIJA / ITALY HARD DAY IN VENICE  
LEONID GOLDIN, AFIAP IZRAEL / ISRAEL MY CARMEN  
ADAM HORVATH MADŽARSKA / HUNGARY TWO POPPIES  
KRISZTINA ĖVA LAKI MADŽARSKA / HUNGARY PHOENIX  
GYULA NEMETH MADŽARSKA / HUNGARY MONSTERS  
GYULA NEMETH MADŽARSKA / HUNGARY EVENING LIGHT  
PETER ROLL MADŽARSKA / HUNGARY LIGHTHOUSE  
PETER ROLL MADŽARSKA / HUNGARY ROUND  
PETER ROLL MADŽARSKA / HUNGARY SEDUCTION Janez Puhar Silver
PETER ROLL MADŽARSKA / HUNGARY S-LINE  
PETER TA´LOS MADŽARSKA / HUNGARY FIRE RIVER  
PETER TA´LOS MADŽARSKA / HUNGARY MAGICAL DAWN  
PETER TA´LOS MADŽARSKA / HUNGARY RED-EYED  
VLADIMIR ARSOVSKI MAKEDONIJA / MACEDONIA FISHERMAN EQUIPMENT 2  
VLADIMIR ARSOVSKI MAKEDONIJA / MACEDONIA FISHERMAN EQUIPMENT 3  
CVETAN GAVROVSKI, AFIAP MAKEDONIJA / MACEDONIA PROTEST  
TILLMAN M.C. BOETTCHER, AFIAP NEMČIJA / GERMANY ON TOP OF THE RED ROOF  
RATOMIR DR.RADOMIROVIĆ, AFIAP NEMČIJA / GERMANY RED HEART  
STEFFEN JUNG NEMČIJA / GERMANY VOLCANO COOKERS  
THERESIA MUELLER AFIAP NEMČIJA / GERMANY SECHSENDER  
RAINER MUELLER, EFIAP/b NEMČIJA / GERMANY RED CHILI  
JUERGEN POELL, AFIAP NEMČIJA / GERMANY SWEET PEA  
JUERGEN POELL, AFIAP NEMČIJA / GERMANY JENNY 4762 FIAP HM
JUERGEN POELL, AFIAP NEMČIJA / GERMANY RED MYSTERY  
JOCHIM SCHMITT, EFIAP/b NEMČIJA / GERMANY GRUENER RUCKSACK  
REINHARDT THOMAS NEMČIJA / GERMANY BLECH  
PETER WAGNER NEMČIJA / GERMANY IBIS FIAP Bronze
ANNE KATHARINE DAHL NORVEŠKA / NORWAY GIRL WITH RED UMBRELLA  
SANDRA UPE-VAAGE NORVEŠKA / NORWAY RUNNER FIAP HM
TARQUINIUS VADEANU, AFIAP ROMUNIJA / ROMANIA VENICE IN RED  
IVO BORKO, EFIAP/g SLOVENIJA / SLOVENIA IN GOLDEN CAGE  
IVO BORKO, EFIAP/g SLOVENIJA / SLOVENIA LEATHER TANNER IN FES  
IVO BORKO, EFIAP/g SLOVENIJA / SLOVENIA LATE AFTERNOONS WALK Janez Puhar Bronze
ŠTEFI BORKO, EFIAP/g SLOVENIJA / SLOVENIA WALKING ON THE BEACH  
MARJAN CIGOJ, EFIAP/s SLOVENIJA / SLOVENIA FIZENS 3 Janez Puhar Gold
DAJANA ČOK, F2 FZS SLOVENIJA / SLOVENIA ŠKOROMATI  
BRANKO DEŽMAN SLOVENIJA / SLOVENIA NEBOTIČNIK  
BRANKO DEŽMAN SLOVENIJA / SLOVENIA O-2  
VASJA DOBERLET, MFIAP, EFIAP/g, MFFZS SLOVENIJA / SLOVENIA ZGORAJ  
DAMIR GIZDAVČIĆ, AFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA 9046  
ROK GODEC, EFIAP/S, KM FZS SLOVENIJA / SLOVENIA NEKEGA ZIMSKEGA DNE FIAP HM
ROK GODEC, EFIAP/S, KM FZS SLOVENIJA / SLOVENIA IZGUBLJENA  
BARBARA GREGURIČ SILIČ SLOVENIJA / SLOVENIA RED SCARF  
BLAŽ JANEŽIČ SLOVENIJA / SLOVENIA MEHURČKI 221 /BUBBLES 221 FZS Bronze
MILAN JAZBEC, AFIAP, F1 FZS SLOVENIJA / SLOVENIA OBROK  
LILI JAZBEC, EFIAP, F1 FZS SLOVENIJA / SLOVENIA LAKOTA 2  
DORIS JUG CIGOJ SLOVENIJA / SLOVENIA MEGLICE T FIAP HM
DEJAN KOKOL, AFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA RED WAY UP II.  
BOGDAN KRALJ, AFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA SPUST  
MARJA KRALJIČ, F2 FZS SLOVENIJA / SLOVENIA ZAPUŠČENA  
JANEZ KRAMAR, EFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA SET-2  
JANEZ KUKEC MEZEK, AFIAP,KMF FZS SLOVENIJA / SLOVENIA STARODOBNIK 02  
JURE KUŠTRIN SLOVENIJA / SLOVENIA LUSTER  
VINKO LAVTIŽAR SLOVENIJA / SLOVENIA JESEN  
VASJA LEBAN, F1 FZS SLOVENIJA / SLOVENIA BUČA  
LUDVIK MEKUČ SLOVENIJA / SLOVENIA ENA ZA DRUGO  
PIA MORIČ, F2 FZS SLOVENIJA / SLOVENIA IZGUBLJENA  
DANICA NOVAK SLOVENIJA / SLOVENIA KOKOT I RUŽA  
DANICA NOVAK SLOVENIJA / SLOVENIA PO ZAJTRKU  
SANDI NOVAK EFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA LOVE  
SANDI NOVAK EFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA RED UMBRELA  
JANI NOVAK EFIAP/s SLOVENIJA / SLOVENIA ATRIO 6648  
ANDREJA PEKLAJ, AFIAP,MF FZS SLOVENIJA / SLOVENIA DEKLICA FZS Silver
ANDREJA PEKLAJ, AFIAP,MF FZS SLOVENIJA / SLOVENIA NA PRAGU  
ŽARKO PETROVIČ, AFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA PRED NEVIHTO 1  
LUKA RENER SLOVENIJA / SLOVENIA AVTOCESTNI S  
ROBERT STRAHINJIČ, AFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA ČAROBNE SOLINE  
ANICA ŠOLAR SLOVENIJA / SLOVENIA NA OBROBJU PUŠČAVE  
BARBARA TOMAN SLOVENIJA / SLOVENIA BEDA IN BLIŠČ  
DRAGO VOGRINEC SLOVENIJA / SLOVENIA BRAJDE V MEGLI  
ALEKSANDAR JOVANOVIĆ SRBIJA / SERBIA PRAGUE 20  
SNEŽANA LUKIĆ , AFIAP SRBIJA / SERBIA WORKERS IN RED  
SNEŽANA LUKIĆ , AFIAP SRBIJA / SERBIA IT MUST BE LOVE  
MILAN MARKOVIĆ, EFIAP SRBIJA / SERBIA DOOR 1  
MILAN MARKOVIĆ, EFIAP SRBIJA / SERBIA DOOR 2  
BRANKA SAVIĆ SRBIJA / SERBIA RASPBERRY  
IŠTVAN VIRAG, AFIAP SRBIJA / SERBIA RIDER IN RED  
SANTIAGO CHOLIZ, EFIAP/B ŠPANIJA / SPAIN BALLET DANCER 13  
SANTIAGO CHOLIZ, EFIAP/B ŠPANIJA / SPAIN RHYTHMIC GYMNYSTICS 41  
LUIS MARTINEZ ANIESA, AFIAP ŠPANIJA / SPAIN TERREMOTO ROJO  
PETER AEMMER ŠVICA / SWITZERLAND GÜTERZUG IN WINTER  
RADOJKO ŽIVADINOVIČ ŠVICA / SWITZERLAND FLY  
GALIP CETINER, AFIAP TURČIJA / TURKEY BOUNDED  
GARRY BISSHOOP, EFIAP VELIKA BRITANIJA / GREAT BRITAIN RED SPLASH  
CATHY ROBERTS, EFIAP/b VELIKA BRITANIJA / GREAT BRITAIN RED DRESS FZS Gold
CATHY ROBERTS, EFIAP/b VELIKA BRITANIJA / GREAT BRITAIN POPPIES  
CATHY ROBERTS, EFIAP/b VELIKA BRITANIJA / GREAT BRITAIN POPPY  
JOHN WHITE, EFIAP/s VELIKA BRITANIJA / GREAT BRITAIN POURING IRON FIAP HM
VU LAM THAO VIETNAM / VIETNAM KITE GAMES  
HUYNH VO THI, AFIAP VIETNAM / VIETNAM LIVING IN RED Best portrait
       
       
Sprejeta dela tema B / Accepted works theme B      
       
JAVIER CASTELO, EFIAP/B, HONEFIAP ARGENTINA / ARGENTINA SOR MARIA INES  
JAVIER CASTELO, EFIAP/B, HONEFIAP ARGENTINA / ARGENTINA DON OSCAR Y SUMA  
LUIS ALBERTO FRANKE, EFIAP/S ARGENTINA / ARGENTINA EDWARD  
LUIS ALBERTO FRANKE, EFIAP/S ARGENTINA / ARGENTINA LA VIEJA ESTAFETA  
LUIS ALBERTO FRANKE, EFIAP/S ARGENTINA / ARGENTINA REFUGIO EN LA MONTANIA  
JULIE CASTEIEAU, AFIAP AVSTRALIJA / AUSTRALIA KISSING THE NEIGHBOUR AGAIN  
MARGARET ZOMMERS, AFIAP AVSTRALIJA / AUSTRALIA CANYONLANDS MESA ARCH  
MARGARET ZOMMERS, AFIAP AVSTRALIJA / AUSTRALIA GASOLINE PLEASE  
KURT BATSCHINSHI, HonEFIAP AVSTRIJA / AUSTRIA EINSAM  
ANDREAS KUEN AVSTRIJA / AUSTRIA GEIERPORTRAIT  
THOMAS RADISLOVICH, AFIAP AVSTRIJA / AUSTRIA MISS S  
THOMAS RADISLOVICH, AFIAP AVSTRIJA / AUSTRIA MARK BW  
IVAN DUDKOU BELORUSIJA / BELARUS MYSTIFICATION  
IVAN DUDKOU BELORUSIJA / BELARUS AUTUMN #01  
MILORAD KASCELAN, EFIAP BOSNA IN HERCEGOVINA / BOSNIA AND HERZEGOVINA DOWN STAIRS – TRIPTYCH  
MIRSAD MUJANOVIĆ, AFIAP BOSNA IN HERCEGOVINA / BOSNIA AND HERZEGOVINA PASTURES ON THE MOUNTAIN VRANICA  
DRAGAN PROLE, EFIAP/g BOSNA IN HERCEGOVINA / BOSNIA AND HERZEGOVINA RAFTING 16 Janez Puhar Silver
DRAGAN PROLE, EFIAP/g BOSNA IN HERCEGOVINA / BOSNIA AND HERZEGOVINA MAN WITH SHADOW  
DEJAN SELAKOVIĆ, AFIAP BOSNA IN HERCEGOVINA / BOSNIA AND HERZEGOVINA JANA FP4  
ANDREAS L ANDREOU, EFIAP/p, HonEFIAP CIPER / CYPRUS WHITE HARMONY  
ANDREAS L ANDREOU, EFIAP/p, HonEFIAP CIPER / CYPRUS MOTION IN THE STREET  
RIA PETRIDOU CIPER / CYPRUS I NEED YOU MAMA  
MIKKO VAPANEN FINSKA / FINLAND AFTER RAIN  
MIKKO VAPANEN FINSKA / FINLAND COMMON MAGPIE  
PAUL MARTIN, EFIAP FRANCIJA / FRANCE MARGOT  
PAUL MARTIN, EFIAP FRANCIJA / FRANCE EVOLUTION  
DIMITRIOS PARASKEVAKIS GRČIJA / GREECE SUNDAY  
GIORGOS TSIGKAS GRČIJA / GREECE YOU´RE ON MY MIND  
BOŽO MARIJANČIĆ, AFIAP HRVAŠKA / CROATIA BLACK CLOUD  
VESNA ŠPOLJAR HRVAŠKA / CROATIA BRIDGE  
MATO ZEMAN HRVAŠKA / CROATIA GIRL IN BLACK  
MATO ZEMAN HRVAŠKA / CROATIA IN THE HIDEOUT  
MATO ZEMAN HRVAŠKA / CROATIA FIELDS IN PODRAVINA FIAP HM
KAUSHIK DOLUI, EFIAP INDIJA / INDIA DESPAIRING LOOK  
PIERFRANCESCO BARONI, EFIAP/s ITALIJA / ITALY THE CARRIAGE  
PIERFRANCESCO BARONI, EFIAP/s ITALIJA / ITALY COUNTRY ROAD  
PIERFRANCESCO BARONI, EFIAP/s ITALIJA / ITALY WINNING RUN  
PIERFRANCESCO BARONI, EFIAP/s ITALIJA / ITALY THE VIOLINIST FIAP HM
ROBERTO DE LEONARDIS ITALIJA / ITALY TRANSIBERIANA 1  
ROBERTO DE LEONARDIS ITALIJA / ITALY TRANSIBERIANA 3  
ERNESTO FRANCINI ITALIJA / ITALY RETURN TO THE NEST  
ERNESTO FRANCINI ITALIJA / ITALY A FISH FOR YOU  
GIUSEPPE TOMELLERI, M-FIAP ITALIJA / ITALY THE SASSI NR.1  
JOSEF BRUHIS IZRAEL / ISRAEL ON THE MOVE FZS Bronze
JOSEF BRUHIS IZRAEL / ISRAEL OLDMAN PORTRAIT  
LEONID GOLDIN, AFIAP IZRAEL / ISRAEL WHERE IS YOUR BIRD?  
MIHAILS IGNATS, AFIAP LATVIJA / LATVIA ON THE FIELD FIAP Bronze
MIHAILS IGNATS, AFIAP LATVIJA / LATVIA LONG ARROW  
ADAM HORVATH MADŽARSKA / HUNGARY 2HEADS ARE BETTER THAN 1  
ADAM HORVATH MADŽARSKA / HUNGARY DISAGREEMENT  
ZOLTÁN KISS MADŽARSKA / HUNGARY MOMENTS OF HAPPINESS  
ZOLTÁN KISS MADŽARSKA / HUNGARY GRANDPA  
KRISZTINA ĖVA LAKI MADŽARSKA / HUNGARY HARMONY  
KRISZTINA ĖVA LAKI MADŽARSKA / HUNGARY SAFETY  
ZOLTAN LOKOS, EFIAP/G MADŽARSKA / HUNGARY BLONDE AND BRUNETTE  
PETER ROLL MADŽARSKA / HUNGARY TWIST  
JOZSEF SZABO MADŽARSKA / HUNGARY SMOG  
PETER TA´LOS MADŽARSKA / HUNGARY ICY LIGHT  
PETER TA´LOS MADŽARSKA / HUNGARY SVAN-LAKE  
VLADIMIR ARSOVSKI MAKEDONIJA / MACEDONIA SALZBURG  
STEEVE PHILIP DUBOIS, EFIAP MAURICIJUS / MAURITIUS BLOSSOMS AT SUNSET  
MICHAEL E. BOETTCHER, AFIAP NEMČIJA / GERMANY REIFENHERZEN II  
TILLMAN M.C. BOETTCHER, AFIAP NEMČIJA / GERMANY HIGHWAY II  
TILLMAN M.C. BOETTCHER, AFIAP NEMČIJA / GERMANY CROOKED STREET ART  
RATOMIR DR.RADOMIROVIĆ, AFIAP NEMČIJA / GERMANY FISHERMAN  
RATOMIR DR.RADOMIROVIĆ, AFIAP NEMČIJA / GERMANY SPIRIT  
RATOMIR DR.RADOMIROVIĆ, AFIAP NEMČIJA / GERMANY FREE  
ERHARD GRIMM DR NEMČIJA / GERMANY MORRO JABLE  
STEFFEN JUNG NEMČIJA / GERMANY FRONTAL FZS Silver
STEFFEN JUNG NEMČIJA / GERMANY SHE COMES IN COLOURS  
THERESIA MUELLER, AFIAP NEMČIJA / GERMANY DAWNSTAIRS  
THERESIA MUELLER, AFIAP NEMČIJA / GERMANY LOUNGE  
RAINER MUELLER, EFIAP/b NEMČIJA / GERMANY EXTRATERRESTIAL  
RAINER MUELLER, EFIAP/b NEMČIJA / GERMANY STAIRWAY TO THE STARS  
JOCHIM SCHMITT, EFIAP/b NEMČIJA / GERMANY PRETRE 2013  
PETER WAGNER NEMČIJA / GERMANY RUGBY  
WOLFGANG WIESEN, EFIAP/s, ESFIAP NEMČIJA / GERMANY WOOD  
HUUB BINK, EFIAP/b NIZOZEMSKA / NETHERLANDS MUCHA 509  
CHRIS STENGER NIZOZEMSKA / NETHERLANDS NORWEGIAN AUTUMN  
CHRIS STENGER NIZOZEMSKA / NETHERLANDS NORWEGIAN FJELL IN AUTUMN 1  
ANNE KATHARINE DAHL NORVEŠKA / NORWAY LEAVING HER WINGS  
ANNE KATHARINE DAHL NORVEŠKA / NORWAY WATCHING THE SEA  
TORHILD HYLLSETH NORVEŠKA / NORWAY MEETING POINT  
SANDRA UPE-VAAGE NORVEŠKA / NORWAY MARINA IN WONDERLAND  
KRISTIAN VOLDHEIM NORVEŠKA / NORWAY GIRL WITH VEIL  
KRZYSZTOF STRZODA, EFIAP POLJSKA / POLAND THE WINTER  
HENRYK TKOCZ, AFIAP POLJSKA / POLAND I AM  
JANUSZ WOJCIESZAK POLJSKA / POLAND THE OLD CASTLE  
MARJAN ARTNAK ,EFIAP/g, MF FZS SLOVENIJA / SLOVENIA DOUBLE SILHUETES  
MARJAN ARTNAK ,EFIAP/g, MF FZS SLOVENIJA / SLOVENIA CHILDREN  
JANEZ BEGUŠ F2 FZS SLOVENIJA / SLOVENIA OBISK  
IVO BORKO, EFIAP/g SLOVENIJA / SLOVENIA HORSE EMOTIONS  
DANILA BRICELJ SLOVENIJA / SLOVENIA DIVJA KONJA V IGRI  
BOGDAN BRICELJ, EFIAP/S SLOVENIJA / SLOVENIA CERKVICA NA OBLAKIH 2  
BOGDAN BRICELJ, EFIAP/S SLOVENIJA / SLOVENIA MODRI SKAKALEC NA NEBU  
DAJANA ČOK, F2 FZS SLOVENIJA / SLOVENIA SOLINE  
BRANKO DEŽMAN SLOVENIJA / SLOVENIA ČAPLJA  
BRANKO DEŽMAN SLOVENIJA / SLOVENIA PRI OBEDU  
VASJA DOBERLET, MFIAP, EFIAP/g, MFFZS SLOVENIJA / SLOVENIA NOVO ŽIVLJENJE  
ZLATKO FIŠER, EFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA BLOSSOMING PATAGONIA  
ZLATKO FIŠER, EFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA ROCKY COAST 2  
ZLATKO FIŠER, EFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA WEST COAST 3  
ZLATKO FIŠER, EFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA TRUNK  
UROŠ FLORJANČIČ SLOVENIJA / SLOVENIA NASTOPAČ  
UROŠ FLORJANČIČ SLOVENIJA / SLOVENIA POGLED  
DAMIR GIZDAVČIĆ, AFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA VALOVANJE BARV  
ROK GODEC, EFIAP/S, KM FZS SLOVENIJA / SLOVENIA ZIMSKI ČAS  
ROK GODEC, EFIAP/S, KM FZS SLOVENIJA / SLOVENIA IZGANJAJOČA  
BARBARA GREGURIČ SILIČ SLOVENIJA / SLOVENIA CURIOUS  
BARBARA GREGURIČ SILIČ SLOVENIJA / SLOVENIA WIND IN HER HAIR  
PRIMOŽ HIENG SLOVENIJA / SLOVENIA PAHLJAČA  
MILAN JAZBEC, AFIAP, F1 FZS SLOVENIJA / SLOVENIA GREEN GUARD FIAP HM
DARE JAZBINŠEK SLOVENIJA / SLOVENIA DANI SE  
DARE JAZBINŠEK SLOVENIJA / SLOVENIA MEGLENO JUTRO  
VALERIJA JENKO SLOVENIJA / SLOVENIA NEBOTIČNIK”K”  
PETER JERIN, F1 FZS SLOVENIJA / SLOVENIA V DVOJE  
DORIS JUG CIGOJ SLOVENIJA / SLOVENIA DVOM  
DEJAN KOKOL, AFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA INTO UNKNOWN  
DEJAN KOKOL, AFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA ON THE FIRST FLOOR  
ALEŠ KOMOVEC,AFIAP, KM FZS SLOVENIJA / SLOVENIA IN MY DREAMS  
ALEŠ KOMOVEC,AFIAP, KM FZS SLOVENIJA / SLOVENIA ODSEV  
ALEŠ KOMOVEC,AFIAP, KM FZS SLOVENIJA / SLOVENIA SOLINE  
BOGDAN KRALJ, AFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA OČALA Janez Puhar Gold
BOGDAN KRALJ, AFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA OTOK  
BOGDAN KRALJ, AFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA OSAMLJEN  
LADO KRALJIČ, AFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA DO-RE-MI  
LADO KRALJIČ, AFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA SOOČENJE, CONFRONTATION  
JANEZ KRAMAR, EFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA LATE LIGHT  
SIMON KREJAN, F1 FZS SLOVENIJA / SLOVENIA POJOČA TRAVICA FIAP Silver
SIMON KREJAN, F1 FZS SLOVENIJA / SLOVENIA JESEN V VODI  
SIMON KREJAN, F1 FZS SLOVENIJA / SLOVENIA NOČNI SPREHAJALEC  
JANEZ KUKEC MEZEK, AFIAP,KMF FZS SLOVENIJA / SLOVENIA CVET 01  
JURE KUŠTRIN SLOVENIJA / SLOVENIA STRAHCEV DOM  
DAVID LAVRENČIČ SLOVENIJA / SLOVENIA SREČANJE FIAP HM
DAVID LAVRENČIČ SLOVENIJA / SLOVENIA POD KROŠNJO  
VINKO LAVTIŽAR SLOVENIJA / SLOVENIA PUŠČAVA 1  
VINKO LAVTIŽAR SLOVENIJA / SLOVENIA PLAVŽAR  
TANJA LEBAN SLOVENIJA / SLOVENIA TOSKANA 2  
VASJA LEBAN, F1 FZS SLOVENIJA / SLOVENIA SPOMIN  
VASJA LEBAN, F1 FZS SLOVENIJA / SLOVENIA KDO JE AVTOR?  
KATJUŠA MARHON VUGA SLOVENIJA / SLOVENIA BRANJEVKA  
IGOR MAURIČ, F1 FZS SLOVENIJA / SLOVENIA PRED NEVIHTO  
DRAGO METLJAK, EFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA SENCE NA SNEGU/SHADOWS ON THE SNOW1  
DRAGO METLJAK, EFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA NINA 2  
DRAGO METLJAK, EFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA POLJSKI VALOVI1/ FIELDWAVES1  
JELKA MIHAJLOVSKA, F1 FZS SLOVENIJA / SLOVENIA MORSKI KLOBUČEK  
PIA MORIČ, F2 FZS SLOVENIJA / SLOVENIA ODSEV  
PIA MORIČ, F2 FZS SLOVENIJA / SLOVENIA ISKALKA  
OTON NAGLOST SLOVENIJA / SLOVENIA SIRARKA  
DANICA NOVAK SLOVENIJA / SLOVENIA JESENSKO JUTRO  
DANICA NOVAK SLOVENIJA / SLOVENIA PRIJATELJA  
SANDI NOVAK EFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA HEART  
JANI NOVAK EFIAP/s SLOVENIJA / SLOVENIA NORGE 1959 p  
JANI NOVAK EFIAP/s SLOVENIJA / SLOVENIA KARIA 0345  
ALEKSANDER OBLAK SLOVENIJA / SLOVENIA NA PALUBI  
MARINA PAVLIN SLOVENIJA / SLOVENIA DREVORED  
ANDREJA PEKLAJ, AFIAP,MF FZS SLOVENIJA / SLOVENIA BARVE SLOVESA  
ANDREJA PEKLAJ, AFIAP,MF FZS SLOVENIJA / SLOVENIA KOLO SREČE  
ANDREJA PEKLAJ, AFIAP,MF FZS SLOVENIJA / SLOVENIA LOVILEC SANJ  
ŽARKO PETROVIČ, AFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA NAD OBLAKI-V1 FIAP HM
VITOMIR PRETNAR, F1FZS SLOVENIJA / SLOVENIA PAJČEVINA  
MATEJ RUKAVINA, AFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA JUTRO V SNEŽENJU  
ROBERT STRAHINJIČ, AFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA ZELENCI  
ROBERT STRAHINJIČ, AFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA SOLINE  
JASIM SULJANOVIČ SLOVENIJA / SLOVENIA BLED Janez Puhar Bronze
VIKTOR ŠMID AFIAP, F1-FZS SLOVENIJA / SLOVENIA CVET  
ANDREJA TERAN, AFIAP SLOVENIJA / SLOVENIA KAMNITI ROG  
JOŽE VESENJAK SLOVENIJA / SLOVENIA LEVO ALI NAVZGOR  
STANE VIDMAR SLOVENIJA / SLOVENIA TOGETHER  
STANE VIDMAR SLOVENIJA / SLOVENIA TRAKS  
DUNJA WEDAM SLOVENIJA / SLOVENIA OGLEDOVANJE  
ZOLTAN BISAK,F1FSS SRBIJA / SERBIA ENTRACE HALL  
ZOLTAN BISAK,F1FSS SRBIJA / SERBIA MAN IN THE BOAT FIAP HM
BRANISLAV BRKIĆ, MFIAP SRBIJA / SERBIA MOUNTAIN MEADOWS 13-1376  
TIHOMIR DRAŽIĆ SRBIJA / SERBIA AUTUMN 10  
ALEKSANDAR JOVANOVIĆ SRBIJA / SERBIA MALJEN 35  
DRAGAN LAPČEVIČ, F1FSS SRBIJA / SERBIA CONCRETE ISLAND  
DRAGAN LAPČEVIČ, F1FSS SRBIJA / SERBIA STAIRS IN THE SNOW  
DRAGAN LAPČEVIČ, F1FSS SRBIJA / SERBIA FRAMED  
SNEŽANA LUKIĆ , AFIAP SRBIJA / SERBIA BLUE  
SNEŽANA LUKIĆ , AFIAP SRBIJA / SERBIA CLEANERS  
MILAN MARKOVIĆ, EFIAP SRBIJA / SERBIA TRACKS IN THE SNOW  
MILAN MARKOVIĆ, EFIAP SRBIJA / SERBIA WINTER LANDSCAPE 30  
BRANKA SAVIĆ SRBIJA / SERBIA WINTER 06  
BRANKA SAVIĆ SRBIJA / SERBIA WINTER 09  
SANTIAGO CHOLIZ, EFIAP/B ŠPANIJA / SPAIN BLACK SWAN 1  
LUIS MARTINEZ ANIESA, AFIAP ŠPANIJA / SPAIN ANONYMOUS GIRL  
LUIS MARTINEZ ANIESA, AFIAP ŠPANIJA / SPAIN SURFER  
MARGARET WATSON, AFIAP ŠPANIJA / SPAIN INDIAN MUSICIAN  
ELISABETH AEMMER, ESFIAP ŠVICA / SWITZERLAND SPIEGELUNG  
SEPP KÖPPEL ŠVICA / SWITZERLAND VOM LEBEN GEZEICHNET  
RADOJKO ŽIVADINOVIČ ŠVICA / SWITZERLAND WHITE TURF  
RADOJKO ŽIVADINOVIČ ŠVICA / SWITZERLAND RELAX  
MING-SHENG KU, AFIAP TAJVAN / TAIWAN UNDER OLD TREES #1  
AKIN ACAR, AFIAP TURČIJA / TURKEY CHILDS PLAY  
AKIN ACAR, AFIAP TURČIJA / TURKEY INNOCENT  
AYSU BILGIC TURČIJA / TURKEY PROFILE  
AYSU BILGIC TURČIJA / TURKEY IN AUTUM  
GALIP CETINER, AFIAP TURČIJA / TURKEY TRANQUILITY FIAP Gold
GALIP CETINER, AFIAP TURČIJA / TURKEY WAITING  
GALIP CETINER, AFIAP TURČIJA / TURKEY SORROW  
ENEL KARAKOZAK, EFIAP/b TURČIJA / TURKEY PARENTLESS  
ENEL KARAKOZAK, EFIAP/b TURČIJA / TURKEY SECRET  
CATHY ROBERTS, EFIAP/b VELIKA BRITANIJA / GREAT BRITAIN THREE TREES  
CATHY ROBERTS, EFIAP/b VELIKA BRITANIJA / GREAT BRITAIN LONE TREE ON THE HILL  
JIM VAN ITERSON VELIKA BRITANIJA / GREAT BRITAIN RHAPSODY IN WHITE  
JOHN WHITE, EFIAP/s VELIKA BRITANIJA / GREAT BRITAIN DUNGENESS DAYBREAK  
JOHN WHITE, EFIAP/s VELIKA BRITANIJA / GREAT BRITAIN MYTHICAL SHELL  
LE CONG BINH, AFIAP VIETNAM / VIETNAM WAY TO MARKET  
LE CONG BINH, AFIAP VIETNAM / VIETNAM ROAD HOME FZS Gold
NGUYEN THONG VIETNAM / VIETNAM PICKUP  
THU DONG TRAN HI, AFIAP VIETNAM / VIETNAM INNOCENT  

 

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *